Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

Jelen ÁSZF tartalmazza az 1. pontban foglalt vállalkozás www.jamiemagazin.hu honlapjáról elérhető és megvásárolható Jamie magazin előfizetésére vonatkozó alapvető szabályokat.

Ön a www.jamiemagazin.hu honlapról elérhető megrendelés kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ASZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződő partner

1.1.      cégneve: Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: Libri Könyvkiadó Kft
(a továbbiakban: ”Társaság”)

1.2.      székhelyének
postai címe: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
telefonszáma: +36 (1) 346 0560
elektronikus levelezési címe: info@lskiado.hu
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-942531
adószáma: 22764304-2-42.
statisztikai számjele: 22764304-5811-113-01.

1.3.      A Társaság üzleti tevékenysége helyének postai címe (ahová Ön a panaszait címezheti): 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

 

2. A szerződés létrejötte:

2.1.      Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről:
Az előfizetések megkötése kizárólagosan elektronikus úton lehetséges, internet segítségével a www.jamiemagazin.hu honlapon keresztül. Telefonon, faxon, levélben, e-mailben leadott előfizetési kérelmeket a Társaság nem fogad el. Az előfizetéssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Társaság szintén elektronikus úton küldi el az Ön részére. Az előfizetés regisztrációhoz van kötve.

Önnek lehetősége van arra, hogy a Társaság székhelyén személyesen kösse meg az előfizetési szerződését. Az előfizetési folyamat ebben az esetben is azonos az internetes regisztrációval, azonban a Társaság ügyfélszolgálata személyesen nyújt segítséget a regisztráció során és Önnel együtt elvégzi az internetes regisztrációt.

Az előfizetésre vonatkozó megrendelését Ön a www.jamiemagazin.hu honlapon az „Előfizetés” menüpontba lépve töltheti ki. Itt elsőként ki kell választania a kívánt előfizetés típusát és a megrendelni kívánt példányszámot, továbbá az Ön nevét, lakóhelyét, e-mail címét és vezetékes, illetve mobil telefonszámát. Lehetőség van az előfizetői adatoktól eltérő számlázási adatok megadására is.

Ezt követően Ön a „TOVÁBB” jelzésre kattintva leellenőrizheti a bevitt adatok helyességét, majd ha mindent rendben talált, jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően a „MEGRENDELÉS” jelzésre kattintva Ön visszaigazolja a felvett adatok helyességét és egyben ajánlatot tesz az előfizetés megkötésére. A megrendelés ekkor elküldésre kerül, Ön pedig kapni fog egy visszaigazolást az elküldött rendeléséről.

A Társaság felhívja az Ön figyelmét, hogy a Társaságnak az Ön által megadott adatok helyességét nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatbevitel esetén Ön az elofizetes@jamiemagazin.hu e-mail címre küldött megkereséssel kérheti adatai módosítását.

A Társaság minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy esetleges adatbeviteli hiba esetén, a már megindult előfizetési folyamatot az Ön által helyesbített adatok szerint teljesítse. A hibás adatbevitel okán bekövetkező hibákért azonban a Társaság nem vállal felelősséget, kivéve, ha kifejezetten és írásban a Társaság visszaigazolta az Ön által helyesbített adatok szerinti teljesítést.

2.2.      A szerződés rögzítése
A megrendelés és az arra automatikusan érkező visszaigazolás együttesen elektronikus úton (interneten) kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, azt a Társaság nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem kereshető vissza.

2.3.      Hiba azonosítását és kijavítását biztosító eszközök
Az előfizetés véglegesítését és elküldését megelőzően Önnek lehetősége van a megrendelés során megadott adatai módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

2.4.      A szerződés nyelve, magatartási kódex
A szerződés nyelve: magyar

A Társaság nem csatlakozott magatartási kódexhez (magatartási kódex rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek nem fogadott el).

2.5.      Az általános szerződéses feltételek hozzáférhetővé tétele
A Társaság az előfizetéssel kapcsolatos általános szerződéses feltételeit www.jamiemagazin.hu weboldalán mindenkor közzéteszi.

 

3. Tájékoztatás a termék lényeges tulajdonságairól (a szerződés tárgya):

A szerződés tárgya a Társaság www.jamiemagazin.hu honlapjáról elérhető és megvásárolható Jamie magazin előfizetése. A magazinról bővebben a www.jamiemagazin.hu honlapon tájékozódhat.

Az előfizetés a Jamie magazin 10 lapszámára vonatkozik.

 

4. Tájékoztatás a termék áráról (ellenértékéről):

4.1.      Vételár, fizetési feltételek:
A megrendelés során feltüntetett előfizetési ár a magazin 10 lapszámának együttes, fogyasztói vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Az előfizetési ár biztosan nem változik meg regisztráció leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát előfizetési árként azt az árat fizeti, amelyet regisztrációkor lát az oldalon.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.jamiemagazin.hu oldalon található információk a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár (pl.: 0 vagy 0 Ft.) és a szokásostól eltérő ármeghatározás (feltüntetés) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivétel ez alól, ha a szokásostól eltérő ármeghatározás (feltüntetés) a Társaság által kínált kedvezmény eredménye.

 

5. Tájékoztatás a teljesítés feltételeiről:

5.1.      Fizetés (a vételár kiegyenlítése)
A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- készpénzben, az ügyfélszolgálaton történő személyes regisztráció esetén

- átutalással a Társaság által a megrendelést követően elektronikusan küldött díjbekérő levélben foglaltak szerint, a díjbekérő sorszámának feltüntetésével. A magazinok kiküldése csak az ellenérték beérkezését követően történhet meg.

5.3.      Szállítási feltételek, határidők
Az Ön által megrendelt magazinokat a megjelenést követő két munkanapon belül a Magyar Posta Zrt. szállítja ki a megrendelés során Ön által megadott címre.

Sikertelen kézbesítés:
Az Ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti plusz költségek, valamint az újraküldés költségei minden esetben Önt terhelik.

 

6. Elállási jog

Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ön elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A nyilatkozat-minta az alábbi:
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:[1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Ön elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a terméknek,
  2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási nyilatkozatot a fent megjelölt határidő lejárta előtt az elofizetes@jamiemagazin.hu e-mail címre elküldi.

A fentiekben foglaltak nem érintik Ön azon jogát, hogy ezen elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Az Ön elállása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A Társaság a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Társaság visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Ön elállási jogát gyakorolta, köteles a Társaság számára (1066 Budapest, Nyugati tér 1. címre) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, ha a Társaság nem vállalta e költség viselését.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

7. Szavatosság:

7.1.      Kellékszavatosság
A megrendelt termékek hibája esetén Ön a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben. 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A kellékszavatossági igénye érvényesítése során Ön választása szerint

  • kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Társaság számára aránytalan többletköltséggel járna.
  • árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Társaság nem vállalta, vagy nem tudta elvégezni, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása az Ön kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön szavatossági igényét már nem érvényesítheti.

7.2.      Termékszavatosság
Kellékszavatosság helyett Ön a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatosság esetén Ön kizárólag a hibás termék kicserélését igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal.

A termék hibáját a termékszavatosság érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó vagy a forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha

  • bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül hozta forgalomba, illetve gyártotta, vagy
  • a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  • a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Elegendő egy okot bizonyítani.

A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

7.3.      A kellékszavatosság és a termékszavatosság közös szabályai
Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát vagy nyugtát) Ön bemutatja.

A Társaság a nála bejelentett szavatossági igényekről a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel jegyzőkönyvet vesz fel.

A Társaság törekszik arra, hogy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

 

8. Egyéb rendelkezések:

8.1.      ÁSZF egyoldalú módosítása
A Társaság jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott előfizetésekre alkalmazandók.

8.2.      A Társaság panaszkezelési módja
Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a 1066 Budapest, Nyugati tér 1. vagy az elofizetes@jamiemagazin.hu e-mail címen, valamint a +36 (1) 346 0560 os telefonszámon.

A Társaság a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

A Társaság a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (a Társaság székhelyén) közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Társaság a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben Társaság az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Társaság az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. 

8.3.      Békéltető testület
A Társasággal szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Ön békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

Budapest, 2015. március 25.

 

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

[3] A megfelelő jelölendő