Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Libri Könyvkiadó Kft. (”Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:
NAIH-83626/2015.;    NAIH-83629/2015.;    NAIH-83630/2015.;    NAIH-83304/2015.;
NAIH-83305/2015.;    NAIH-83619/2015.;    NAIH-83620/2015.;    NAIH-83621/2015.;
NAIH-83624/2015.;    NAIH-83627/2015.;    NAIH-83628/2015.;    NAIH-83631/2015.

 

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: 

 1. a Libri Könyvkiadó Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.);

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás:  a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:  a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Előfizető: az a természetes személy, aki a Társaság www.jamiemagazin.hu honlapján a Jamie magazin előfizetésére vonatkozó megrendelést ad le.

 

3. A kezelt Személyes adatok köre

 1. Az Előfizető döntése alapján megadható adat: név, lakóhely, e-mail cím, mobil- és vezetékes telefonszám.

 2. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t az Előfizető képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Előfizető tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

 1. Az Adatkezelésre a www.jamiemagazin.hu internetes oldalon megrendelést leadó Előfizetők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Előfizetők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 2. Az Adatkezelés célja a www.jamiemagazin.hu internetes oldalon megrendelést leadó Előfizetők részére az előfizetési szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve az előfizetők részére – előzetes, kifejezett hozzájárulásuk alapján – gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése és az erre vonatkozó adatbázis kiépítése.
 3. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Előfizető előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 4. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Előfizető e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

5. Az Adatkezelés elvei

 1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

 2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Előfizető azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

6. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 1. A Társaság a szolgáltatása igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Előfizető nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.
 3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Előfizető elérhető adatait.
 4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Előfizetőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 5. A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Előfizetővel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 6. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 7. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 8. A Társaság mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) az Előfizető Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
 9. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az Előfizető ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Előfizető jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Előfizetőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Előfizető jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja az Előfizetőt a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

7. Az Adatkezelés időtartama

 1. Az Előfizető által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Előfizető az előfizetésről ki nem iratkozik. A törlés időpontja az Előfizető kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Előfizető által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az előfizetés megszűnésével egyidejűleg az Előfizető adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 2. Az Előfizető által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha az Előfizető a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg az Előfizető kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

8. Rendelkezés Személyes adatokkal

 1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény az elofizetes@jamiemagazin.hu e-mail címre küldött kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a hello@jamiemagazin.hu mondható le.

 2. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

9. Adatfeldolgozás

 1. A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

10. Adattovábbítás lehetősége

 1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 2. Amennyiben a Társaság a www.jamiemagazin.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag az előfizetések folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az Előfizetőt nem hozhatja.
 3. Az Előfizetők egyes személyes adatai, meghatározott célból, az Előfizető hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:
  1. a Társaság a megrendelt magazinok kézbesítése érdekében az Előfizető nevét, lakcímét, előfizetése időtartamát továbbítja a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; adószám: 10901232-2-44; Cg.01-10-042463) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli;
  2. a Társaság az Előfizető által megadott Személyes adatokat (név, e-mail cím, lakcím, mobil és vezetékes telefonszám), illetve az előfizetés típusára és a megrendelt példányszámra vonatkozó adatokat az előfizetés zavartalan fenntartása céljából továbbítja a Jamie Magazin Limited (19-21 Nile street, London N1 7LL, United Kingdom) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Jamie Magazin Limited saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli;
  3. a Társaság gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése érdekében az Előfizető nevét és e-mail címét továbbítja a HELIKON Kiadó Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; adószám: 10726293-2-42; Cg.01-09-164453) részére. Az így továbbított személyes adatokat a HELIKON Kiadó Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli;
  4. a Társaság gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése érdekében az Előfizető nevét és e-mail címét továbbítja a PARK Könyvkiadó Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; adószám: 10230679-2-42; Cg.01-09-061179) részére. Az így továbbított személyes adatokat a PARK Könyvkiadó Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
  5. a Társaság gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése érdekében az Előfizető nevét és e-mail címét továbbítja a Diafilm Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; adószám: 10969746-2-42; Cg.01-09-364311) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Diafilm Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
  6. a Társaság gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése érdekében az Előfizető nevét és e-mail címét továbbítja a Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; adószám: 23848331-2-42; Cg.01-09-981180) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 4. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Előfizetőt megfelelő módon tájékoztatni kell. A előfizetés fenntartásával az Előfizetők a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

12. Az Előfizetők jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 1. Személyes adataik kezeléséről az Előfizetők a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az hello@jamiemagazin.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Előfizető által a megrendelés során megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Előfizetőnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Előfizető adatait.

 2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 3. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Előfizetőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 4. Az Előfizető tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,
 1. ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 2. ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Előfizetőt írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az Előfizető az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Az Előfizető jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az hello@jamiemagazin.hu e-mail címen.

Budapest, 2015. március 25.